Yapay Zekâ Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), 25.06.2024 tarihinde ve 5984 numaralı kanun teklifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”)’ne sunulmuştur.

Kanunun Teklifi’nin içeriği özetle şu şekildedir;
▪ Kanun Teklifi’nin amacı, yapay zekâ teknolojilerinin güvenli, etik ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak; kişisel verilerin korunmasını temin etmek ve gizlilik haklarının ihlal edilmesini önlemek; yapay zekâ sistemlerinin topluma sağlayacağı faydaları azami düzeye çıkarmak; yapay zekâ sistemlerinin güvenli, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde çalışmasını sağlamak; toplumun bu teknolojilere olan güvenini artırmak ve yapay zeka uygulamalarının benimsenmesi olarak belirtilmiştir.
▪ Yapay zekâ operatörleri, sağladıkları, geliştirdikleri, dağıttıkları veya kullandıkları yapay zekâ sistemlerinin bu Kanunun hükümlerine ve ilgili yönetmeliklere uygun olmasını sağlamakla yükümlü olacaklardır. Bu uygunluk, yapay zekâ sistemlerinin güvenliği, etik kullanımı, kişisel verilerin korunması ve ayrımcılık yapmaması gibi temel ilkeleri kapsayacaktır. Uygunluk yükümlülüğü, operatörlerin sorumlu ve dikkatli bir şekilde hareket etmelerini teşvik edecek ve yasal gerekliliklere uyulmaması durumunda sorumluluklarını netleştirecektir.
▪ Kanun Teklifi’nde yapay zekâ operatörleri için para cezaları öngören düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre;
• Yasaklanan yapay zekâ uygulamaları için 35 milyon TL veya yıllık cironun %7'sine kadar,
• Yükümlülüklerin ihlali için 15 milyon TL veya yıllık cironun %3'üne kadar,
• Yanlış bilgi sağlanması durumunda 7.5 milyon TL veya yıllık cironun %1,5'ine kadar Para cezası uygulanacaktır.
▪ Kanun Teklifi 8 (sekiz) madde olup madde başlıkları aşağıdaki şekildedir:
• Amaç ve Kapsam
• Tanımlar
• Temel İlkeler
• Risk Yönetimi ve Değerlendirme
• Uygunluk ve Denetim
• İhlal ve Yaptırımlar
• Yürürlük
• Yürütme

Av. Arb. Arzu YAZAN